ITP OpenIR

浏览/检索结果: 共198条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
AdS/CFT with flavour in electric and magnetic Kalb-Ramond fields 期刊论文
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2007, 期号: 12, 页码: -
作者:  Erdmenger, Johanna;  Meyer, Rene;  Shock, Jonathan P.;  Erdmenger, J , Max Planck Inst Phys & Astrophys, Werner Heisenberg Inst Phys, Fohringer Ring 6, D-80805 Munich, Germany
Adobe PDF(537Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2012/08/02
Open Strings  Noncommutativity  Dynamics  Space  
Angular dispersion and deflection function for heavy ion elastic scattering 期刊论文
CHINESE PHYSICS LETTERS, 2007, 卷号: 24, 期号: 12, 页码: 3384-3387
作者:  Bai Zhen;  Wang Qi;  Han Jian-Long;  Xiao Zhi-Gang;  Xu Hu-Shan;  Sun Zhi-Yu;  Hu Zheng-Guo;  Zhang Xue-Ying;  Wang Hong-Wei;  Mao Rui-Shi;  Yuan Xiao-Hua;  Xu Zhi-Guo;  Zhang Hong-Bin;  Xu Hua-Gen;  Qi Hui-Rong;  Wang Yue;  Jia Fei;  Wu Li-Jie;  Ding Xian-Li;  Gao Qi;  Gao Hui;  Li Song-Lin;  Li Jun-Qing;  Zhang Ya-Peng;  Xiao Guo-Qing;  Jin Gen-Ming;  Ren Zhong-Zhou;  Zhou Shan-Gui;  Xu Wang;  Fan Gong-Tao;  Zhang Shuang-Quan;  Pang Dan-Yang;  Sergey Yu-Kun;  Wang, Q , Chinese Acad Sci, Inst Modern Phys, Lanzhou 730000, Peoples R China
Adobe PDF(243Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2012/08/02
Reaction-mechanisms  Collisions  Coherence  Li-6  
Detection mechanism for quantum phase transition in superconducting qubit array 期刊论文
PHYSICAL REVIEW B, 2007, 卷号: 76, 期号: 17, 页码: -
作者:  Wang, Ying-Dan;  Xue, Fei;  Song, Zhi;  Sun, Chang-Pu;  Wang, YD , NTT Corp, NTT Bas Res Labs, Kanagawa 2430198, Japan
Adobe PDF(166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2012/08/02
Charge Qubits  Electrodynamics  Model  
Thermodynamics of apparent horizon in brane world scenario 期刊论文
NUCLEAR PHYSICS B, 2007, 卷号: 785, 期号: 40910, 页码: 135-148
作者:  Cai, Rong-Gen;  Cao, Li-Ming;  Cai, RG , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, POB 2735, Beijing 100080, Peoples R China
Adobe PDF(238Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2012/08/02
Black-hole Dynamics  Field-equations  3-brane World  1st Law  Gravity  
Generating ring dark solitons in an evolving Bose-Einstein condensate 期刊论文
PHYSICAL REVIEW A, 2007, 卷号: 76, 期号: 6, 页码: -
作者:  Yang, Shi-Jie;  Wu, Quan-Sheng;  Zhang, Sheng-Nan;  Feng, Shiping;  Guo, Wenan;  Wen, Yu-Chuan;  Yu, Yue;  Yang, SJ , Beijing Normal Univ, Dept Phys, Beijing 100875, Peoples R China
Adobe PDF(1081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2012/08/02
Dynamics  Equation  Waves  Atoms  Trap  Gas  
Theory of point-contact spectroscopy in electron-doped cuprate superconductors 期刊论文
PHYSICAL REVIEW B, 2007, 卷号: 76, 期号: 22, 页码: -
作者:  Liu, C. S.;  Wu, W. C.;  Liu, CS , Yanshan Univ, Dept Phys, Qinhuangdao, Peoples R China
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2012/08/02
Tunneling Spectroscopy  Reflections  States  Gap  
Edge solitons of topological insulators and fractionalized quasiparticles in two dimensions 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2007, 卷号: 99, 期号: 19, 页码: -
作者:  Lee, Dung-Hai;  Zhang, Guang-Ming;  Xiang, Tao;  Lee, DH , Univ Calif Berkeley, Dept Phys, Berkeley, CA 94720 USA
Adobe PDF(1409Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2012/08/02
Fermion Zero Modes  Quantum  States  Excitations  Superconductors  Vortices  Parity  Number  
A dark energy model characterized by the age of the universe 期刊论文
PHYSICS LETTERS B, 2007, 卷号: 657, 期号: 41004, 页码: 228-231
作者:  Cai, Rong-Gen;  Cai, RG , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, PO BOx 2735, Beijing 100080, Peoples R China
Adobe PDF(121Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2012/08/02
Cosmological Constant  Space-time  Supernovae  
Superfluid-Mott-insulator transition in a one-dimensional optical lattice with double-well potentials 期刊论文
PHYSICAL REVIEW B, 2007, 卷号: 76, 期号: 22, 页码: -
作者:  Jiang, H. C.;  Weng, Z. Y.;  Xiang, T.;  Jiang, HC , Tsing Hua Univ, Ctr Adv Study, Beijing 100084, Peoples R China
Adobe PDF(545Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2012/08/02
Quantum Renormalization-groups  
On the structure of the pi pi invariant mass spectra of the gamma(4S)->gamma(1S,2S)pi(+)pi(-) decays 期刊论文
PHYSICS LETTERS B, 2007, 卷号: 658, 期号: 40911, 页码: 27-32
作者:  Guo, Feng-Kun;  Shen, Peng-Nian;  Chiang, Huan-Ching;  Ping, Rong-Gang;  Guo, FK , Forschungszentrum Julich, Inst Kernphys, D-52425 Julich, Germany
Adobe PDF(594Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2012/08/02
Heavy Quarkonia  Hadronic Transitions  Chiral-symmetry  Scalar Mesons  S-wave  State  Gamma(3s)  Sigma